Parkeerbeleid binnenstad 's-Hertogenbosch

Geplaatst op 23-05-2018  -  Categorie: Nieuwsbericht Hartje  -  Auteur: Hartje 's-Hertogenbosch  -  Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch

auto-op-de-stoep
Mag een auto / motor voor langere tijd op de stoep staan?

Als de auto op de stoep staat is er dus geen sprake van een parkeerplaats. Op de stoep stilstaan en parkeren is wettelijk gezien verboden. Het maakt niet uit met hoeveel wielen de auto op trottoir staat. Een auto mag niet op het trottoir zijn. Niet stilstaand, niet parkerend en niet rijdend.

Wettelijk gezien is hier sprake van een verbod om zich daar te bevinden. In deze gevallen is een bestuurder direct in overtreding en kan een controleur dus een bekeuring uitschrijven. 

Staat een auto echter gedeeltelijk op de stoep om te laden en te lossen (en de bestuurder is ook daarmee bezig) dan kan het zijn dat de bestuurder dat heeft gedaan om de verkeersdoorstroming niet te hinderen. Dan is het (met name op sommige gedeelten in de Vughterstraat) soms beter om de auto even op twee wielen op de stoep te zetten. In dergelijke gevallen gedogen wij vanuit een totaal belang dit stilstaan. De beoordeling is in eerste instantie aan de parkeercontroleur. 

Het parkeren is sowieso verboden. Een auto die stilstaat van waaruit niet wordt geladen of gelost staat daar dus onbevoegd en loopt de kans te worden bekeurd. Er wordt een marge van 10 minuten aangehouden om te zien of er geladen en gelost wordt. (dat is overigens geen toestemming om 10 minuten te parkeren!)

Ook een motor mag niet op de stoep staan. We kennen echter geen motorparkeerplaatsen. Daarom wordt het stilstaan van een motor gedoogd als dit stilstaan niet hinderlijk voor anderen is. Staat de motor op een smal trottoir, dan mag dat niet. Is er echter geen enkele hinder, dan mag het wettelijk niet maar dan doen we daar niets aan, tenzij burgers er om andere redenen last van hebben.

De beoordeling ligt in eerste instantie bij de bestuurder zelf. Een bestuurder moet zelf kunnen inschatten of het parkeren van de motor tot hinder kan leiden.

Mag een auto / motor voor korte tijd op de stoep staan ( laden / lossen / ophalen / brengen )?
Ga je om iemand uit te laten stappen met vier wielen het trottoir op, dan kan ik mij voorstellen dat je daarop zult worden aangesproken. De plaats van uitstappen kan altijd gekozen worden. Dus op het trottoir stilstaan kan wel eens onnodig zijn als je iets verder doorrijdt.  


Mag een auto gedeeltelijk op de stoep en fietspad ( laden / lossen / ophalen / brengen )?
In deze vraag verschijnt het woord fietsstrook. Het is verboden om op de fietsstrook of op een fietspad stil te staan. 

Maar ook hier geldt: er zijn verschillende belangen. De eerste is de veiligheid van fietsers. Het tweede is de veiligheid van derden. En drie is de mogelijkheid om te kunnen laden en lossen.

Als het mogelijk is om anders te laden en te lossen dan door stilstaan op de fietsstrook, dan moet je de fietsstrook mijden.

Normaal is er geen discussie. Maar in de Vughterstraat vraagt de situatie er soms om om er anders mee om te gaan. Dit is in eerste instantie ter beoordeling aan de parkeercontroleur.

laden-en-lossen
Moet het laden en lossen met alarmlichten
Neen. Mag wel.


Is er verschil tussen de linker en de rechterkant
Ja. De fietsstrook maakt verschil. Maar anderzijds zijn er ook verschillen in de route. Vooraan is soms minder hinder dan achteraan.

betaald-parkeren
Als een parkeerautomaat niet werkt mag men dan parkeren?
Ook hier geldt weer wet en werkelijkheid.

De wet zegt je moet betalen. Is de automaat defect dan moet je een ander gebruiken.

De werkelijkheid is dat, als blijkt dat de automaat defect is èn er is geen andere automaat zichtbaar in de buurt, dan mag je parkeren.
Soms kan de controleur niet zien dat de automaat defect is. Bij bezwaar is dat achteraf wel te controleren.

Hoeveel tijd heeft men om een parkeerkaart te halen
De controleur moet bij betaald parkeren een constateringstijd in acht nemen. Daarin observeert hij ook de betaalhandelingen. Hij ziet ook of mensen bij de automaat staan of naar/van de automaat lopen. De gemiddelde tijd die wij toepassen is 10 minuten.

Veel winkeliers hebben meer tijd nodig met hun klanten dan de 30 of 60 minuten parkeertijd
De marge van 30 minuten is opgeheven. De marge is nu 60 minuten. Trek je een grens, dan willen sommigen er overheen. Dat ligt aan de keuze van de burger. Die moet de tijd inschatten. Ons advies: een uur en langer: ga naar de parkeergarage!  (regime 60 minuten functioneert reeds jaren) 

Men krijgt van klanten te horen dat ze net paar minuten te laat waren en toen al een bon hadden
Zoals iedereen die een bekeuring krijgt. Daarvan kan je niet beoordelen of dat waar is. Staat iemand hinderlijk op het trottoir zou dat goed kunnen. Bij parkeren hanteren wij een marge van 10 minuten. Bij bezwaar kunnen wij aan de hand van GPS gegevens controleren op welke tijd de controleur waar was. Dat doen we ook als het bezwaar als motief heeft dat slechts kort werd stilgestaan. Slechts zelfden zien we dat een te korte observeringstijd in acht is genomen. Onze controleurs hebben geen opdracht voor een heksenjacht.  Gevoel is dikwijls anders dan de feiten. 

Mag er na verloop van parkeermeter meteen een bon worden uitgeschreven
Zie antwoord hiervoor. Er wordt een marge van 10 minuten toegepast.

Er word met twee maten gemeten er zijn voertuigen die worden genegeerd ondanks dat men in overtreding is
Dat kan. Maar dan wel alles of niets. Of een straat wordt gecontroleerd, of men loopt langs. Soms loop je langs om te observeren. Soms gewoon onderweg naar ergens anders. Een controleur controleert een bepaald gebied en loopt op andere plaatsen dóór het gebied.
Daarnaast hebben sommige auto’s betaald via belparkeren. Er is geen kaartje aangebracht. De controleur ziet in de handterminal of iemand betaald heeft. Een ander ziet een auto staan zonder kaartje en denkt….. 

Hebben overheidswagens ontzegging ook als het gaat om niet zakelijk gerelateerde zaken
Dienstwagens hebben ontheffing t.b.v. de uitvoering van hun werk. Het gaat om openbare diensten. Stadstoezicht controleert ook daarop. De werkzaamheden zijn zo gevarieerd, dat je aan de buitenkant niet kunt zien of de inzet werkgerelateerd is. Als wij twijfelen gaan we dat intern na. Zelden blijkt van misbruik.

bekeuringWat is de doelstelling van de parkeerwachter
Is dat het verbeteren van de parkeergelegenheid of opwekken van irritatie. Want uit gesprekken blijkt dat dit momenteel een groot issue is
De burger ageert per definitie tegen bekeuringen. De bekeuring die het meest irritatie opwekt is de parkeerbon. Dat is niet het doel, maar dat gebeurt gewoon. Dat begint al met het benaderen van de controleur. Als je begint te schelden moet je niet verwachten dat je dienend te woord wordt gestaan.

Met de hiervoor omschreven marge moge helder zijn, dat er sprake is van een beleid met marges. De controleur bekijkt de omgeving en oordeelt of er moet worden ingegrepen.  Het niet optreden heeft tot gevolg dat de straat dichtslibt met foutparkeerders. Dat gaat ten kosten van de bereikbaarheid. Optreden betekent rechtsgelijkheid. Wij schipperen hierin.

Je moet oppassen om conclusies te trekken uit emotionele uitingen. Als een gevoel zou ontstaan van oneerlijk beleid, dan kan dat besproken  worden. Het overleg met hartje kan daar een ingang voor zijn. Maar met de huidige gegevens blijkt hier nu in ieder geval niet van.

Wie mag wie en wat bekeuren, parkeerwacht, politie, stadstoezicht, enz
Parkeercontroleurs kijken naar stilstaand verkeer.

Stadstoezicht kijkt naar leefbaarheid en veiligheid, inclusief verkeer. De lijst is veel te groot om te benoemen. (zie domeinenlijst BOA 1 en 2 via Internet)

De politie is volledig en voor bijna alle feiten in de wetgeving bevoegd.

Ten slotte
Wel of niet optreden is situationeel en ook al is er een regel dan is het aan de BOA om wel of niet op te treden en hoe. Wettelijke ruimte heeft hij hierin altijd. Maar zoals je aangegeven moet het in de lijn zijn van wat kan en gewenst is dus zoveel mogelijk een lijn. Ruimte voor afwijkingen zal er altijd zijn omdat niet altijd alles exact hetzelfde is. We geven de ruimte voor half op trottoir, wat wettelijk niet hoeft. Daarmee is het al niet direct zwart/wit. Als rode draad kun je in mijn antwoorden en die van Eugene wel terug lezen dat het uitgangspunt moet zijn het laden en lossen. Dat is onmiddellijk laden en lossen van goederen of het direct laten in en uitstappen van personen. Dat is dus niet eten halen, wachten op iemand,  maar bijvoorbeeld wel een TV inladen. Afwijkingen kunnen hierin altijd voorkomen maar daarin advies vooraf contact met Stadstoezicht op te nemen om zo samen te kijken naar een passende oplossing voor dat moment. Zo kan bijvoorbeeld een ontheffing/toestemming voor een verhuizing gegeven worden links op het trottoir. Normaal is links op het trottoir niet toegestaan. Maar als veiligheid en doorstroming is daarmee beter geborgd is en e.a. zal ook naar verwachting dan sneller gaan en dus met minder overlast, kunnen we kiezen om toestemming/ontheffing te verlenen.

 


 

Laatste nieuws

Controle naleving uitstallingsbeleid Gemeente

De gemeente ’s-Hertogenbosch beschermt de inrichting en sfeer van de Bossche Binnenstad met een uitstallingenbeleid. Afgelopen twee jaar zijn situaties buiten de regels om door de coronamaatregelen gedoogd. Denk aan u...

brandbrief

Aan:   Heer J MikkersJ.Mikkers@s-Hertogenbosch.nl Van:   OV Hartje ’s-Hertogenboschinfo@hartje.nu   Datum:        12-1-2022Onderwerp: help het Kabinet, houdt ’s-Hertogenbosch bruisend   Geachte burgemeester Mikke...

Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek: Terugblik & doorkijk naar 2022

Het eind van het jaar staat alweer bijna voor de deur. Vanuit de gemeente kijken we terug op een succesvol jaar op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Activiteiten zoals de totstandkoming en ondertekening van ...

 
 
 
 

Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch

Mobiel 06-53102690

Postbus 5005 • 5211GA • 's-Hertogenbosch
K.v.K 40216482 • Rabobank IBAN NL04RABO 0121.921.611 • BTWnr. NL0048.74.213B01

sh